mealfiction-logo

บริการออนไลน์ เพื่อสร้างคุณค่าเชิงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร จากไร่ถึงผู้บริโภค

เรื่องราวของผลผลิต


play_circle_outline มีลฟิคชัน คือเครื่องมือนำเสนอเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่ไร่หรือฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm-to-Table)

play_circle_outline เกษตรกรและเจ้าของผลิตผล สามารถส่งต่อคุณค่าไปยังผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรงผ่าน คิวอาร์โค้ด (QR Code) มาร่วมสื่อสารและส่งใจจากไร่ถึงใจผู้คนให้มากกว่าที่เคยเป็น

มันทำงานอย่างไร? เริ่มต้นใช้งาน

ตรวจสอบย้อนกลับได้


play_circle_outline มีลฟิคชัน ช่วยบันทึกกิจกรรมเพาะปลูกและตรวจสอบผลผลิตแบบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อสร้างมาตรฐานผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อคน ปลอดภัยต่อโลก เราจึงมุ่งเน้นการสร้างเกษตรอินทรีย์ในวิถีแห่งความเป็นไทย

play_circle_outline เราออกแบบเพื่อเกษตรกร มันจึงใช้งานง่าย ไม่ว่าท่านจะเพาะปลูกกาแฟ ชา ข้าว หรือพืชผักยอดนิยม มีลฟิคชันช่วยเพิ่มคุณภาพ เพิ่มคุณค่า และสร้างมูลค่าให้มากกว่าที่เป็นมา — เกษตรอินทรีย์ คือ ทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก

ใช้งานเชิงธุรกิจ เริ่มต้นใช้งาน