mealfiction-logo

เกี่ยวกับเรา

มีลฟิคชัน (MealFiction) ออกแบบและพัฒนาโดย ดูอินไทย (Do in Thai) องค์กรนวัตกรรมเชิงสังคมเล็กๆ ที่มุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคม มีลฟิคชัน คือสิ่งที่เราจะร่วมปฏิรูปการเกษตร ด้วยการนำเอาวิถีชีวิตและรากเร้าของความเป็นไทย เอาแผ่นดินทองของผลผลิตที่มีคุณภาพกลับคืนมา

about-us mealfiction

เราได้เริ่มต้นการเดินทางอันแสนไกลเพื่อไปค้นหาแรงบันดาลใจจากเกษตรสีเขียวในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เราได้ค้นพบแนวคิดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย ทั้งทางตรงก็ทางอ้อม

มันเป็นการเดินทางที่แสนล้ำค่า เมื่อได้เข้าใจว่า แท้จริงแล้ว ความยั่งยืนของการเกษตรคืออะไร? ใครควรเป็นผู้รับประโยชน์จากการสร้างความยั่งยืนนั้น? เรื่องราวของผลผลิตทางการเกษตร ที่มาของวัตถุดิบ และเรื่องราวที่เป็นมากกว่าอาหารแค่หนึ่งมื้อจะถูกตีแผ่และถูกแปลงเป็นคุณค่าที่ส่งจากฟาร์ม จากไร่นา ถึงผู้คนในโลกอันแสนวุ่นวาย นอกจากนั้น เราก็ยังไม่ลืมที่จะส่งสารความหวังดีจากผู้บริโภค กลับคืนสู่เกษตรกร สิ่งนี้เป็นความยั่งยืนเล็กๆ ทางจิตใจของทีมนักพัฒนาแห่ง ดูอินไทย ทุกคน

about-us mealfiction

เราถูกผลักดันจากแรงบันดาลใจในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ว่าด้วยแนวคิดการจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคน เพิ่มคุณภาพชีวิต รักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรม

กว่า 18จังหวัด กว่า 25ความหลากหลายของผลผลิตและพืชเศรษฐกิจ กว่า 80,000ไร่ของแผ่นดินไทย เรายังคงออกเดินทางเพื่อทำความเข้าใจการเกษตรวิถีไทยที่ยั่งยืนต่อไป

mealfiction-logo มีลฟิคชัน