mealfiction-logo

นโยบายการใช้บริการ

การใช้บริการของเรา

ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบ เช่น แทรกแซงบริการของเราหรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากที่ยอมให้ปฏิบัติต่อระบบที่เปิดให้บริการอยู่ คุณต้องใช้บริการของเราเฉพาะตามที่ที่กฏหมายและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อนุญาตไว้ เราอาจระงับหรือหยุดการให้บริการแก่คุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา หรือหากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

การใช้บริการของเราไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในบริการหรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึง คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาในบริการของเรา เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ห้ามนำออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศและข้อมูลใดๆ ที่แสดงในบริการของเรา

บริการของเราแสดงเนื้อหาบางอย่างที่ไม่ได้เป็นของมีลฟิคชัน เนื้อหานี้เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลที่เผยแพร่เนื้อหานั้น เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจนำเนื้อหานั้นออกจากระบบหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาที่เราเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการรายงานจากแหล่งอื่นๆ หรือการสุ่มตรวจสอบ มิใช่การเฝ้าตรวจสอบทุกเนื้อหาตลอดเวลา

สิทธิ์ในการใช้งาน

คุณ ในฐานะ ผู้ใช้งานรายย่อย (ใช้งานได้เต็มบริการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้การจำกัดจำนวนหน่วยข้อมูล)

มีลฟิคชัน ยินยอมให้ผู้ใช้งานใดๆ สมัครและใช้งานบริการของเราในรูปแบบ เกษตรกรรายย่อย ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขกับเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ภายหลัง อย่างไรก็ดี ระบบจะจำกัดสิทธิ์ให้เกษตรกรรายย่อยสร้างพื้นที่เพาะปลูกได้สูงสุด 2 พื้นที่ แต่ละพื้นที่มีจำนวนครอปสูงสุด 2 ครอป และเพิ่มเรื่องราว(QR Code) ได้สูงสุด 2 เรื่องราว

คุณ ในฐานะ ผู้ใช้งานรายย่อย (ใช้งานได้เต็มบริการ เพิ่มสิทธิ์การใช้งาน:จำนวนหน่วยข้อมูล มีค่าใช้จ่ายรายเดือน)

มีลฟิคชัน ยินยอมให้ผู้ใช้งานใดๆ สมัครและใช้งานบริการของเราในรูปแบบ เกษตรกรรายย่อย โดยสามารถเพิ่มจำนวนหน่วยข้อมูล คือ เพิ่มสิทธิ์ให้เกษตรกรรายย่อยสร้างพื้นที่เพาะปลูกได้สูงสุด 5 พื้นที่ แต่ละพื้นที่มีจำนวนครอปสูงสุด 50 ครอป และเพิ่มเรื่องราว(QR Code) ได้สูงสุด 50 เรื่องราว

คุณ ในฐานะ วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ (ใช้งานได้เต็มบริการ พร้อมรายงานลูกไร่หรือกลุ่มเกษตรกร มีค่าใช้จ่ายรายเดือน)

มีลฟิคชัน รองรับการใช้งานในระดับ วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ที่จะทำให้คุณสามารถตรวจสอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูลภาพรวมได้ในมุมมองของผู้บริหารผลผลิต กล่าวคือ คุณสามารถเพิ่มและจัดการลูกไร่ รวมถึงดูข้อมูลลูกไร่ได้ในทุกๆ มิติ โดยระบบให้สิทธิ์วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์สร้างพื้นที่เพาะปลูกได้สูงสุด 10 พื้นที่ แต่ละพื้นที่มีจำนวนครอปสูงสุด 100 ครอป และเพิ่มเรื่องราวได้สูงสุด 100 เรื่องราว

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่คุณนำเข้าสู่ระบบเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกของคุณ โดยเริ่มตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน เช่น พื้นที่ ครอปเพาะปลูก เกษตรกร ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึก เช่น พฤติกรรมเพาะปลูก เป็นต้น

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่คุณให้เรา

ข้อมูลของคุณที่อยู่กับเราถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและป้องกันการสูญหายพร้อมการเข้ารหัสทุกข้อมูลของคุณด้วยกลไกมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเข้าถึงหรือแสดงต่อสาธารณะ ยกเว้นเฉพาะข้อมูลส่วนที่คุณต้องการแบ่งปันหรือให้สิทธิ์อนุญาต เช่น เรื่องราวของผลผลิตหรือการตรวจสอบย้อนหลัง เป็นต้น

ข้อมูลที่เราได้จากการใช้บริการของคุณ

เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้ วิธีการใช้งานของคุณ รวมทั้งเข้าถึง ติดตาม และนำเสนอข้อมูลสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเพาะปลูกของคุณในนามบริการมีลฟิคชัน ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลพื้นที่และพิกัดบนแผนที่
  • ข้อมูลครอปเพาะปลูก พืชที่เพาะปลูก ห้วงเวลาที่เพาะปลูก และปริมาณผลผลิต
  • ข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่
  • ข้อมูลหมวดหมู่กิจกรรมประจำวัน
  • ข้อมูลการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกับดิน น้ำ และการกำจัดวัชพืช
  • ข้อมูลปริมาณการแปรรูป จัดเก็บ และการส่งออกและรูปแบบการส่งออก

บัญชีผู้ใช้

คุณอาจมีบัญชีมีลฟิคชันของคุณเองหรือคุณอาจได้รับมอบบัญชีจากผู้ดูแลระบบ เช่น นายจ้างหรือผู้บริหารผลผลิตในเครือข่ายของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจสามารถเข้าถึงหรือปิดการใช้งานบัญชีของคุณได้ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี เพื่อปกป้องบัญชีมีลฟิคชันของคุณ โปรดเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ คุณมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีมีลฟิคชันของคุณ

การใช้บริการของเราในทางธุรกิจ

หากคุณใช้บริการของเราในนามของธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือเครือข่ายผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่เรียกร้องให้มีลฟิคชัน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานของมีลฟิคชันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คุณ และคุณจะไม่ฟ้องร้องคดีหรือดำเนินการใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบัญชีผู้ใช้ภายใต้หน่วยงานของคุณ

mealfiction-logo มีลฟิคชัน