mealfiction-logo

ผลกระทบที่เราสร้าง

มากกว่าเป็นแค่เพียงนวัตกรรม มีลฟิคชันร่วมปฏิรูปการเกษตรไทย

แผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่ของเกษตรกรที่มีการเข้าใช้งานระบบใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา