mealfiction-logo

ไร่สันต้นปุย

ใต้ร่มดอยตุง ฟุ้งหอมกลิ่นดิน วิถีถิ่นชาวบ้าน ขบวนการปลอดสารพิษ ใกล้ชิดธรรมชาติ

ไร่ของเราใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำธรรมชาติ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อน เราปลูกข้าวด้วย ความเอาใจใส่ทุกกระบวนการผลิต ด้วยวิถีถิ่นชาวบ้าน

เราเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ของเรา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด

วิถีถิ่นชาวนาแต่ดั้งเดิม ดั่งคำที่ว่า "หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน"

เราสร้างงานให้กับคนในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน 

เราดูแลข้าวของเรา ในระบบอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยที่เราทำขึ้นเองจากมูลสัตว์และวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น

เราใช้แรงงานคนแทนเครื่องจักร ทำให้คนในชุมชนมีรายได้และเป็นการส่งความสุข ส่งสุขภาพดีจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง

เราใช้วิธีธรรมชาติ ในการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชในนาข้าวทดแทนการใช้สารเคมี ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการผลิตของเราได้ ว่ามีความปลอดภัยอย่างแท้จริง

เราปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธีการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่นถั่วเหลือง ปอเทือง แทนการใช้สารเคมี 

ขุนน้ำโป่ง แหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ำคุณภาพชั้นดี สำหรับใช้ในการเพาะปลูกของไร่สันต้นปุย