mealfiction-logo

ผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย

ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  หอมละมุนละไม บริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100%

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อยของเรา ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด ๗ คน โดยนางเมธาพร ดีน้อย เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน คือ นมผึ้ง น้ำผึ้ง เกสรดอกไม้ ไขผึ้ง ข้าวซอยตัดรสน้ำผึ้ง และเวชสำอางค์ทั่วไป ภายใต้แบรนด์ บุษราคัม ฮันนี่


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก

๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน

๓. เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

๔. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิก

กลุ่มเราได้ใส่ใจการดูแลผึ้งในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อที่จะได้ผึ้งงานที่มีคุณภาพสามารถที่จะผลิตน้ำผึ้งให้กับทางกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเราใช้ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์เป็นแหล่งอาหารของผึ้ง ผึ้งช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตให้กับชาวนา ชาวสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้และการทำงานเป็นทีมสร้างความสามัคคี เกิดความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาจึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง อีกทั้งเมื่อถึงประเพณีวันสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุมอบชุดของขวัญน้ำผึ้งให้กับผู้สูงอายุ มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อสร้างความสุข ให้ลูกหลานได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม โดยได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและคนในชุมชนเป็นอย่างดี

กลุ่มของเราได้สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้  มีความรู้ และมีความสุขกับการทำงาน มีความกินดี อยู่ดีขึ้น กลุ่มเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนรักสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น

น้ำผึ้งที่เราได้ จึงมาจากการดูแลที่ดี การใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน ของคนในชุมชนที่รักสามัคคีกัน และความรักผึ้ง เฝ้าถนุถนอมในการเลี้ยงผึ้ง 

คุณค่าแห่งน้ำผึ้งบุษราคัม(Budsarakam Honey) คือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ตามธรรมชาติ คัดสรรเฉพาะรวงน้ำผึ้ง ที่มีความชื้นต่ำ คั้นเอาแต่น้ำผึ้งบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้น้ำผึ้งที่ไม่ผ่านความร้อน ยังคงสภาพเอนไซม์ และแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมายที่ได้จากดอกไม้นานาพรรณชนิด ที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติอย่างแท้จริง