mealfiction-logo

ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ โดย พรเทพ ไชยมงคล

วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย ก่อตั้งเมื่อ 7 กรกฎาคม 2558 โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงราย ที่นำเทคโนโลยี "อินทรีย์สรรพสิ่งอะตอมมิกนาโน" มาใช้พัฒนากระบวนการผลิตข้าวคุณภาพ ปลอดสาร โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ "การผลิตข้าวอินทรีย์"

   พรเทพ ไชยมงคล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ข้าวอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย อดีตพนักงานบริษัทการบินไทย ที่จากผืนนาบ้านเกิด บ้านห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ ไปนานเกือบ 40 ปี

    ด้วยความรักในวิถีชีวิตเกษตรกร จึงหวนกลับมาพลิกฟื้นผืนนา 20 ไร่ ที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ โดยมีแนวคิดว่าจะมาพัฒนาผืนดินแห่งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมุ่งหวังให้เป็นเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลิตข้าวเป็นธัญโอสถ

   พรเทพ ไชยมงคล และกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย เลือกที่จะปลูก "ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ" เพราะเห็นว่าเป็นข้าวพันธุ์ที่มีสรรพคุณสูงต่อสุขภาพของผู้บริโภค

....."ผมมุ่งที่จะทำนาอินทรีย์   เพราะผมเห็นว่าการทำนาแบบเคมีส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ต้นทุนการผลิตสูง  ราคาขายข้าวไม่คุ้มกับลงทุน ดังนั้น ผมและเพื่อนชาวนาที่มีแนวความคิดเดียวกัน เลือกที่จะผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์สรรพสิ่งอะตอมมิกนาโน เพราะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยั่งยืน".......