mealfiction-logo

ข้าวขวัญน้ำอ้อม เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตราขวัญน้ำอ้อม


    ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตราขวัญน้ำอ้อม เป็นสินค้าบ่งชี้ “ทุ่งกุลาร้องไห้” ผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลจากบริษัท CERES GmbH ประเทศเยอรมนี จึง สะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค มีข้าวให้เลือกซื้อได้หลากหลาย เช่น ข้าวขาวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมแดง ข้าวหอมมะลินิล ข้าวสามกษัตริย์ ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูง

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ส่งจำหน่ายได้ทั้งภายในและต่างประเทศ

หลากหลายบรรจุภัณฑ์ให้เลือกสรรบริโภคและเป็นของฝาก

การบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการรับซื้อตามมาตรฐานการผลิตเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ