mealfiction-logo +earthsafe-logo
mealfiction-logo
เกษตรกรเจ้าของเรื่องราวและผลผลิตนี้ถูกตรวจสอบคุณค่าและคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน EarthSafe อินทรีย์วิถีไทย ซึ่งการันตีว่า ผลผลิตที่คุณได้รับปลอดภัย ไร้สารเคมี 100% และเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินชีวิตในวิถีแบบพอเพียง รู้จักมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย

ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการลดรายจ่ายในครัวเรือน และส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวและชุมชนได้บริโภคผักและผลไม้ที่สะอาด ปลอดภัย โดยน้อมนำเอาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตและเป็นหลักในการก้าวเดินไปสู่ทฤษฎีบันได ๙ ขั้นแห่งความพอเพียง ในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์วิถีไทย ใช้ความรู้ด้านการปลูกพืชจากรุ่นพ่อแม่ ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูก เพื่อสานต่อให้เกิดความยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะกลางแม่น้ำเพชรบุรี เนื้อที่ี 20 ไร่ จัดสรรพื้นที่เป็นส่วนๆ ได้แก่

- โซนปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 

- โซนปลูกผัก 

- โซนโรงเรือนเพาะต้นกล้า 

- โซนเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์วิถีไทย

- โซนปลูกพืชกันชน 

- โซนฐานการเรียนรู้ อาทิ การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง การทำน้ำหมักสูตรบำรุงพืช การต่อเชื้อราและเชื้อจุลินทรีย์ การปลูกพืช การทำปุ๋ยหมักใบไผ่ การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์วิถีไทย และการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อใช้เป็นโปรตีนอาหารไก่ เป็นต้น

ผลผลิตในแปลงมีทั้งผัก ผลไม้ และสมุนไพร อาทิ ทุเรียนหมอนทอง มะละกอ มังคุด เงาะ เสาวรส หม่อน มะเฟืองหวาน ผักสลัด ผักกูด ผักหวาน ต้นหอม ผักชี คะน้า กวางตุ้ง ขมิ้น ตะไคร้ มะกรูด อัญชัน กะเพรา พริก มิ้นท์ หญ้าหวาน และอื่นๆ ปลูกแบบผสมผสาน ทั้งยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ทั้งหน่วยงานรัฐฯ เอกชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ได้เข้ามาใช้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย

เลขที่ 13/1 ม.7 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

โทร. 086-6246635

email : bysuanpech@gmail.com

FB : bysuanpech

Line : may7525