mealfiction-logo

การผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่แปลงปลูกเฉพาะ

     การใช้พื้นที่เฉพาะนี้ มีเนื้อที่การเพราะปลูกทั้งหมด ๘ ไร่ สภาพพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ไม่ติดกับแปลงนาของเกษตรกรรายอื่น และมีขอบคันนาที่กว้างมาก จึงเหมาะแก่การผลิตข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐานปลอดสารเคมี 

     หญิงเองได้ริเริ่มปลูกและเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ เมื่อปี ๒๕๕๕ โดยเริ่มจากการปรับพื้นที่  ให้พร้อมแก่การเพาระปลูกข้าวโดย สิ่งใส่ใจและคำนึงคุณภาพและมาตรฐานเป็นหลัก และได้มีการวางแผนการดูแลใสใจเป็นพิเศษ คือ


๑.ในพื้นที่แปลงปลูกข้าว มีการบำรุงดินก่อนปลูกทุกครั้ง โดย น้ำหมักเพื่อช่วยย่อยสลายฟางแทนการเผาฟาง 


๒.การใช้ปุ๋ย ที่ใช้อยู่ทุกครั้งเป็นปุ๋ยหมัก ฮอร์โมนที่ทำขึ้นใช้เอง และปุ๋ยอินทรีย์ ในการบำรุงเลี้ยงดูต้นข้าว


๓.ไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าหอย ฆ่าปูหรือแมลงใดๆ ที่เป็นสาเหตุให้ระบบนิเวศต้องได้รับความเสียหาย 


๔.การคัดเหลือเมล็ดพันข้าวที่ดีมีคุณภาพมาปลูกในแปลงนา กินข้าวที่ทานแล้วหอมอร่อยและให้ประโยชน์คุณค่าทางสารอาหารต่อร่างกายอย่างสูงสุด


๕.ใช้แหล่งน้ำเฉพาะโดยไม่ใช้แหล่งน้ำร่วมกันใครในการทำเกษตร โดยที่แปลงนาของหญิงได้ขุดสระเป็นบ่อพักน้ำประ ๑ ไร่ เศษ ความลึก ประมาณ ๒ เมตร เพื่อกังเก็บน้ำไว้ใช้เอง และป้องกันสารเคมีเจือปนมากันน้ำ

๖. การกำจัดศัตรูพืช โรคระบาด และวัชพืช มีดังนี้

     หอย ถ้าเป็นตัวเล็กๆ ก็จะใช้เป็ดที่เลี้ยงไว้เป็นตัวช่วยกำจัด ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะเก็บนำมาทำเป็นอาหารเป็ดหรือทำปุ๋ยหมัก

     โรคระบาด จะดูสาเหตุก่อนว่าเกิดมาจาก เป็นโรคชนิดไหน เมื่อรู้ สารชีวภัณฑ์ เช่น บิวเวอร์เรีย ไตรโคโดม่า น้ำส้มควันไม้ น้ำหมักสมุนไพร ในการป้องกันและแก้ปัญหา โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยพบโรคระบาดในพื้นที่แปลงนี้

     วัพชพืช เช่น หญ้าก็จะจัดการโดยการพวนหญ้า และถอนทิ้ง ผลพลอยได้ที่ได้จากการพวนดินถอนหญ้า คือ ได้ปุ๋ยพื้ชสด และกระตุ้นให้ต้นข้าวแตกรากเพื่อหาอาหาร