mealfiction-logo

ข้าว แทนรักษ์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติของกิจการ

บริษัท ไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยโสธร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะนำนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ 105 สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจที่ดีไปพร้อมๆ กับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีผิวพรรณที่สวยงามเปล่งปลั่ง

ร่วมธุรกิจได้อย่างดีและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมมุ่งมั่นค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เฉพาะเกษตรอินทรีย์ แปรรูปเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Food ( อาหารอินทรีย์ ) เพื่อสุขภาพและความงามรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงคุณภาพและความพอใจจากลูกค้าเป็นที่สุด นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมุ่งขยายไปยังสาขาภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามแนวทางนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบันความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำให้ได้ตามปรัชญาองค์กร คุณจุฬาพร กรธนทรัพย์ ผู้ก่อตั้งธุรกิจได้กำหนดกรอบแนวคิด โดยเริ่มจากการค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดำรงชีวิตการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ มีการปรับปรุง พัฒนาตนเอง ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ ต้องอาศัยศักยภาพทางภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้สั่งสมสืบทอดกันมาจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษ มาผสมผสานกับการเรียนรู้ ของคนรุ่นใหม่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่หลากหลาย ผันแปร ยืดหยุ่น และเคลื่อนไหวเป็นไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ์อย่างเป็นองค์รวมคุณจุฬาพร กรธนทรัพย์ได้ค้นพบองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการผลิตข้าวอินทรีย์ มาเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมเป็นข้าวกาบาอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมในตลาดเป็นอย่างมาก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากข้าวกาบ้าอินทรีย์จำหน่ายออกสู่ตลาด การจัดการธุรกิจตลาดข้าว ในเขตพื้นที่เพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์ และให้เป็นสินค้าเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ มีการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในอนาคต และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชาติในด้านการส่งออกนำรายได้เข้าประเทศ

วิถียโสธร...วิถีเกษตรอินทรีย์....วิถีแทนรักษ์

วิถียโสธร...วิถีเกษตรอินทรีย์ ...วิถีแทนรักษ์ ปี 2530 กลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์ได้ก่อตั้งขึ้นที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พ่อวิจิตร บุญสูง ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อมั่น สามสี ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่

ได้รวมกลุ่มเป็นชมรมรักษ์ธรรมชาติอันมีพ่อใหญ่ทองหล่อ พ่อประดิษฐ์ พ่อเคน พ่อหมุน เดินสายอบรมทั้งใน

และต่างประเทศ ได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรการทำน้ำหมักชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำ

การใช้วัชพืชให้เกิดประโยชน์ กลับมาลงมือทำที่หมู่บ้านของตนเอง เริ่มจากการดูแลวัชพืชโดยไม่ต้องฉีดยา

ไม่ใช้สารเคมีในการฆ่าแมลง หรือปลูกถั่ว-งา เพื่อเสริมไนโตรเจนในดินซึ่งเป็นรากฐานของการทำเกษตรอินทรีย์

วิถี “ แทนรักษ์ “

คุณจุฬาพร กรธนทรัพย์ ทำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ มีความเป็นอยู่ที่ดี เพียงพอแล้ว

แต่ปรารถนาที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมท้องถิ่นของตนเองที่จังหวัดยโสธร จึงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ และได้ศึกษาข้อมูลทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่เชิงประจักษ์ในท้องถิ่น จังหวัดยโสธร วิถี...เกษตรอินทรีย์ เป็นแรงบันดาลใจให้คุณจุฬาพร ตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายข้าวคุณธรรม ด้วยความห่วงใย ความสุข ความรักในทางธรรมเช่นเดียวกัน จึงมาเป็น...ผลิตภัณฑ์ “ แทนรักษ์ “ บนการทดแทนความรักเพื่อตอบแทนสิ่งดี ๆ ที่ชาวนาจังหวัดยโสธรได้ทุ่มเทการศึกษาและเรียนรู้อย่างยึดมั่นอดทนไม่ท้อถอยเพื่อตนเอง สังคม พื้นดิน สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคได้กิน,

สัมผัสผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับอินทรีย์ตลอดขบวนการผลิต “ แทนรักษ์ “ มีโรงสีข้าวภายในโรงงาน

เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนสารเคมีตลอดขบวนการผลิตซึ่งได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย

และมาตรฐานระดับสากลจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ(IFOAM) รวมทั้งมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยระดับสากล GMP-HACCP

“ แทนรักษ์” จึงประกอบด้วยฟาร์มระบบเกษตรอินทรีย์ และยึดถือมาตรฐานคุณธรรมในตัวเอง เป็นพื้นฐาน ตลอดรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องการผลิต การทำงาน ร่วมกันเพื่อส่งเสริมระบบพึ่งตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต แปรรูป การตลาด การขาย และรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สู่ผู้ปลูก...สู่ผู้กิน ตลอดรวมถึงการทำงานร่วมกันทุกกระบวนการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยความเอื้ออาทรในความรัก ภายใต้ปฎิธานว่า

“ มุ่งมั่นสืบสานภูมิปัญญาเพิ่มคุณค่าด้วยนวัตกรรม นำเกษตรกรรมธรรมชาติ / เคียงคู่รุดหน้าก้าวไกลสู่สากล ด้วยใจรักษ์เกษตรกร,พนักงาน,ลูกค้า,สิ่งแวดล้อม ให้อยู่คู่กันยั่งยืน - ฟื้นวิถีตะวันออก “